Privacyverklaring

 • Home
 • Privacyverklaring

PRIVACYSTATEMENT DE MERKGEVERS

Door het gebruik van onze website en diensten of door contact met ons op te nemen, ontvangen wij bepaalde gegevens van jou. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met dit privacystatement willen wij jou daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van jou verzamelen, de wijze waarop we jouw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.

 1.      Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw (persoons)gegevens?

Als je gebruik maakt van onze diensten, dan zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit betekent dat wij de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee de persoonsgegevens worden verwerkt kunnen bepalen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.

 2.      Welke persoonsgegevens kunnen worden verzameld?

Als je contact met ons opneemt of gebruikt maakt van onze diensten:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Naam onderneming waar jij werkt of die jij vertegenwoordigt;
 • Functie;
 • Financiële gegevens;
 • Informatie die werknemers aan ons geven, bijvoorbeeld tijdens interviews;
 • Foto’s en video’s van het bedrijf en de mensen die er werken;
 • En andere relevante informatie.

 Als jij onze website bezoekt:

 • Contactgegevens die worden achtergelaten via het contactformulier;
 • Bestellingen die jij op de website plaatst.

Om onze website goed te laten werken, kunnen wij cookies gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop jij onze website gebruikt. Als wij cookies gebruiken, vind je meer informatie hierover in het cookiebeleid. Voor tracking cookies – cookies die jou volgen – zullen wij altijd om jouw toestemming vragen.

Wij kunnen de informatie die we hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen, bijvoorbeeld via de website(s). Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren.

 3.             Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze contactgegevens. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

 

4.      Welke verwerkingsdoeleinden hebben wij?

Wij mogen persoonsgegevens alleen verwerken als wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. In de meeste gevallen zal dit het uitvoeren van een overeenkomst, een wettelijke verplichting of onze gerechtvaardigde belangen zijn. Onze gerechtvaardigde belangen kunnen bestaan uit marketingdoeleinden en het verbeteren van onze dienstverleningen. Als er sprake is van gerechtvaardigd belang, kijken wij natuurlijk wel of wij vinden dat jouw belangen niet zwaarder wegen dan die van ons.

 Wij willen jou graag de best mogelijke service bieden. Om dit te doen verwerken wij gegevens. Hieronder geven wij aan waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen we om:

 • jou te identificeren als persoon en om jou op de juiste manier aan te spreken;
 • jouw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;
 • contact met jou te kunnen opnemen;
 • de overeenkomst die we met jou hebben te kunnen uitvoeren, o.a. het uitvoeren van werkzaamheden, het interviewen van werknemers en de afhandeling van de betaling;
 • content te plaatsen op onze social media en website die wij gebruiken als online portfolio;
 • door jou gevraagde informatie toe te sturen, bijvoorbeeld offertes;
 • onze website goed te laten werken;
 • een eventuele sollicitatie van jou te kunnen verwerken en afhandelen;
 • te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

5.      Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij deze gegevens nooit langer bewaren dan zeven (7) jaar nadat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn.

 

6.      Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Wij vinden jouw privacy belangrijk en zorgen ervoor dat jouw gegevens vertrouwelijk en met zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 7.      Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Als bijvoorbeeld een gedeelte van de overeenkomst door iemand anders wordt uitgevoerd kan het nodig zijn om bepaalde (persoons)gegevens met deze persoon te delen. Jouw gegevens worden verder alleen doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als het desbetreffende land een passend niveau van gegevensbescherming heeft.

Als wij interviews met werknemers houden dan gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om. Zo delen we de inhoud van het interview alleen na mondelinge toestemming van de werknemer met de werkgever. Op verzoek is het ook mogelijk dat gegevens geanonimiseerd worden gedeeld.

Bij het geven van trainingen kunnen casussen die wij in de praktijk zijn tegengekomen gedeeld worden. Wij kunnen hierbij vermelden om welk bedrijf het gaat (mits dat geen privacygevoelige informatie betreft), maar zullen hier geen individuele werknemers met naam en toenaam bespreken.

 8.      Welke rechten heb je t.a.v. de verwerking van jouw persoonsgegevens?

We wijzen je graag op jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

 • Recht op inzage

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

 • Recht op rectificatie en aanvulling

Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen jouw gegevens aanpassen als je daarom vraagt.

 • Recht op vergetelheid

Je hebt in een aantal gevallen het recht om jouw gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan zal sprake zijn als:

 • wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens hebben verzameld of verwerkt;
 • jij zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekt;
 • jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om jouw gegevens te verwerken;
 • jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zich richt tegen direct marketing;
 • er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van jouw gegevens;
 • wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of
 • jij jonger bent dan 16 jaar en jouw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.
 • Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van jouw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar je ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als je deze gegevens later nog wil opvragen.

 • Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing of vanwege jouw specifieke situatie. Uiteraard heb jij ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, als jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Mocht je bezwaar hebben tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan kan het zijn dat wij onze diensten niet meer aan jou kunnen aanbieden.

 

Wil je gebruik maken van een of meerdere van deze rechten? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

9.      Contact

Je kan op ieder moment contact met ons opnemen als je vragen of verzoeken hebt in het kader van de gegevensverwerking. Onze gegevens zijn:

De Merkgevers

marion@demerkgevers.nl

10.   Klachten?

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11.   Aanpassen privacystatement

Wij hebben het recht om deze privacystatement aan te passen. Als er wijzigingen zijn, zullen wij deze publiceren op de website.