Algemene Voorwaarden

  • Home
  • Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE MERKGEVERS

Wat leuk dat we je misschien mogen helpen op het gebied van employer branding of dat je geïnteresseerd bent in een training bij ons. In deze algemene voorwaarden hebben we een aantal belangrijke zaken opgenomen, niet de beste manier om als merk te verkopen maar wel noodzakelijk. Wil je iets weten over jouw verplichtingen, de wijze waarop wij onze werkzaamheden uitvoeren of de voorwaarden van betaling? Dat vind je allemaal hier terug.


0. Definities
Wij, we, ons: De Merkgevers kantoorhoudende te (5531 XC) Bladel en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73861227.

Jij, jou, je: Dat ben jij of het bedrijf dat je vertegenwoordigt! De partij – een natuurlijke persoon of rechtspersoon – die een overeenkomst sluit met ons, aan wie wij een offerte uitbrengen of die enige andere rechtsbetrekking heeft met ons.

Overeenkomst: Dat wat wij mondeling of schriftelijk met elkaar overeenkomen en elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. Hieronder valt ook alles wat aan deze overeenkomst voorafgaat.

Aanbieding: Alles aanbiedingen aan jou, zoals offertes, voorstellen en consultancy rittenkaarten en trainingen die wij op onze website aanbieden.

1. Wanneer gelden deze voorwaarden?
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die wij de deur uit doen en op alles wat wij en jij, samen, overeenkomen.
1.2 De titels van de artikelen van de algemene voorwaarden zijn bedoeld om de lezing van deze overeenkomst te vergemakkelijken, maar hebben geen zelfstandig betekenis.
1.3 De toepasselijkheid van jouw inkoop- of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Mocht jij zelf dus inkoop- of andere voorwaarden hanteren, dan zijn deze niet van toepassing op onze overeenkomst.
1.4 Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen natuurlijk altijd, maar die zijn alleen van toepassing als wij hierop schriftelijk akkoord hebben gegeven en alleen op het gedeelte van de overeenkomst waarvoor dit akkoord is gegeven.
1.5 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wij zullen dan samen met jou een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.
1.6 Als wij van jou niet steeds een strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat wij het recht zouden verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Aanbieding
2.1 Al onze aanbiedingen vrijblijvend, tenzij we je in de aanbieding vragen om vóór een bepaalde datum te reageren. Jij zit dus nergens aan vast, maar wij ook niet. De voorwaarden van de aanbieding kunnen, wanneer nodig, nog worden gewijzigd. Aan de aanbieding kan je geen dus geen rechten ontlenen. Als de aangeboden producten of diensten niet meer beschikbaar zijn, dan komt de aanbieding te vervallen.
2.2 Wij kunnen niet aan een uitgebrachte aanbieding worden gehouden als de aanbieding een vergissing of verschrijving bevat, die voor jou kenbaar is of behoort te zijn.
2.3 Onze aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.4 Als wij een samengestelde prijsopgave opnemen, dan kunnen wij niet verplicht worden om een gedeelte van de opdracht te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.
2.5 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW), tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
2.6 Wij mogen extra onvoorziene kosten, veroorzaakt door een situatie die niet aan ons toe te rekenen is, aan jou doorberekenen. Van onvoorziene kosten is sprake als de kosten zijn ontstaan door omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien. Wij zullen jou uiteraard op de hoogte stellen van dergelijke onvoorziene kosten.

3. Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt alleen tot stand als (I) jij een aanbieding van ons ongewijzigd accepteert, of; (II) wij een overeenkomst schriftelijk bevestigen, of (III) wij al geheel of gedeeltelijk aan de overeenkomst uitvoering hebben gegeven.
3.2 Afspraken, toezeggingen of wijzigingen in de overeenkomst die door (of namens) ons ná het aangaan van de overeenkomst zijn gedaan, zijn alleen bindend als deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, of als we al begonnen zijn aan de uitvoering ervan.
3.3 Aan het einde van de maand komen wij niet graag voor verrassingen te staan. En omdat we graag zeker willen weten dat we allebei onze afspraken kunnen nakomen vragen we soms om een aanbetaling op onze factuur, voordat we starten met het uitvoeren van de werkzaamheden. Wordt ons verlangen om dit beetje zekerheid geweigerd, dan mogen wij de opdracht weigeren.

4. Consultancy
4.1 Wij komen jou graag helpen met de employer branding van jouw bedrijf en andere vraagstukken waar wij jou mogelijk mee kunnen helpen.
4.2 Jij zorgt ervoor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan wij hebben aangegeven dat deze nodig zijn voor uitvoeren van de overeenkomst, of waarvan jij behoort te begrijpen dat deze nodig zijn, tijdig aan ons beschikbaar worden gesteld.
4.3 Jij bent ervoor verantwoordelijk dat alle aan ons verstrekte gegevens compleet, betrouwbaar en juist zijn. Ook als deze gegevens van of via derden zijn verkregen.
4.4 Jij zorgt voor alle vergunningen, toestemmingen en/of ontheffingen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
4.5 Jij zorgt dat wij bij de omgeving kunnen waar wij de overeenkomst uitvoeren en dat deze geschikt is. Zo kan het zijn dat wij bij jou op het werk met medewerkers willen praten of dat er een fotograaf foto’s komt maken.
4.6 Het resultaat van onze werkzaamheden is mede afhankelijk van de input die jij geeft. Hoe meer relevante informatie wij ontvangen hoe meer wij met deze informatie kunnen doen.
4.7 Onderdeel van onze werkzaamheden kunnen bestaan uit het uitvoeren van werkzaamheden die wij niet fysiek aan jou terugkoppelen, zoals het maken van bepaalde analyses of scans.
4.8 Wij rekenen een bedrag van € 0,19 per kilometer aan reiskosten, om bij jou op locatie en weer terug naar huis te komen.

5. Trainingen
5.1 Inschrijving voor een training is mogelijk door op onze website je aan te melden. Na het invullen van jouw gegevens moet je meteen betalen voor de training.
5.2 Na inschrijving ontvang je een ontvangstbevestiging van de inschrijving.
5.3 Een inschrijving geldt voor één persoon en is persoonsgebonden, tenzij wij iets anders vermelden.
5.4 Per training zijn er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Zodra een training het maximum aantal inschrijvingen heeft behaald, wordt de mogelijkheid tot inschrijving automatisch gesloten.
5.5 Alle trainingen worden gegeven onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Als er te weinig inschrijvingen zijn kunnen wij ervoor kiezen een training te annuleren of te verzetten. Wij proberen jou hierover 2 weken voor het begin van een training te informeren, maar laten jou dit uiterlijk 5 dagen van tevoren weten.
5.6 Tijdens trainingen kan het voorkomen dat er privacy gevoelige informatie met elkaar gedeeld wordt. Wij vinden het belangrijk dat de door jou aan ons verstrekte informatie met de nodige zorgvuldigheid wordt behandeld en vertrouwelijk blijft en dat jij dit ook met de gegevens doet die wij of andere deelnemers delen. Niet alleen tijdens een training, maar ook na afloop daarvan. We vragen je daarom om gegevens uit de training niet te delen buiten de training.
5.7 Als een onderdeel van de training niet door kan gaan, bijvoorbeeld door ziekte, dan kan het programma een andere invulling krijgen. Ook kan het zijn dat er andere wijzigingen nodig zijn zoals het tijdstip of de locatie aan te passen of een trainer te vervangen. Wijzigingen bieden geen grond voor annuleren.
5.8 Als jij niet aanwezig kan zijn bij een (onderdeel van de) training, komt dit voor jouw eigen risico. Wij hebben geen verplichting om onderdelen in te halen.
5.9 In afwijking van artikel 9 is annuleren bij een training kosteloos mogelijk tot 4 weken voor aanvang van een training. Na deze periode is het mogelijk om jouw inschrijving één keer te verplaatsen naar een andere datum of je inschrijving om te laten zetten in een tegoed wat je vervolgens gedurende één jaar kan gebruiken voor onze diensten. We horen graag jouw keuze binnen 1 maand.
5.10 Een annuleren kan per e-mail worden doorgegeven via marion@demerkgevers.nl.
5.11 Wij bieden geen garantie voor de inhoud en/of het resultaat van het volgen van trainingen.

6. Rittenkaart
6.1 Wij bieden de mogelijkheid om een 10-rittenkaart af te nemen. Elke rit geeft jou het recht op 1 uur advies van ons. Het is mogelijk om per keer meerdere ritten in te leveren.
6.2 Een 10-rittenkaart moet vooraf worden betaald en is gebonden aan het bedrijf waarvoor jij werkt. Het is dus niet mogelijk om de 10-rittenkaart aan een andere partij over te dragen.
6.3 Een 10-rittenkaart heeft een beperkte geldigheid. Deze geldigheid staat vermeld op de kaart zelf of als er niks vermeld staat dan verloopt deze na 1 jaar.
6.4 Wij houden bij hoeveel ritten jij hebt gebruikt. Op verzoek kunnen we jou hier ook een overzicht van toesturen.
6.5 Een 10-rittenkaart kan na afname niet meer worden opgezegd of geannuleerd. Er vindt daarnaast ook geen restitutie plaats als ritten niet zijn afgenomen.

7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1 Wij doen ons werk graag goed. Je mag er dan ook vanuit gaan dat wij de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Zoals ze dat juridisch verwoorden: gelijk aan de eisen van goed vakmanschap en de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Onze verplichting betreft een inspanningsverplichting. Wij bieden dus geen garantie voor enig resultaat of verwachtingen.
7.2 Het is ons streven om de opgegeven termijnen voor oplevering van bepaalde werkzaamheden altijd te halen. Toch zijn deze opgegeven termijnen indicatief en geen fatale termijnen. Als een termijn wordt overschreden, dan ontvangen wij graag een schriftelijk bericht met een tweede kans van je. Wij grijpen graag deze tweede kans aan om alsnog onze werkzaamheden uit te voeren.
7.3 Wij bepalen de wijze waarop en door wie de overeenkomst wordt uitgevoerd. Heb jij speciale wensen? Dan proberen we hiermee rekening te houden. Mocht het nodig zijn dan kunnen wij personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst vervangen.
7.4 Ook wij kunnen niet alles alleen, daarom mogen wij werkzaamheden laten uitvoeren door derden. Als wij op jouw verzoek een begroting voor kosten van deze derden opstellen, dan is deze altijd indicatief. Mocht jij zelf besluiten om een door ons geadviseerde derde in te schakelen, dan zijn wij daarin geen partij. Je moet dan zelf met die derde nieuwe afspraken maken. Wil je derden inschakelen en heeft dat invloed op de uitvoering van onze overeenkomst? Overleg dan vooraf even met ons wat de mogelijkheden zijn.
7.5 Onze opdracht omvat nooit:
 het doen van onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
 het controleren van de spelling, grammatica, juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door jou aangeleverde gegevens en informatie.
7.6 Als er is afgesproken dat wij een zogenaamd DNA-profiel opleveren, stellen wij jou in de gelegenheid het ontwerp te controleren en goed te keuren.
Eventuele wensen voor aanpassingen kunnen binnen 7 dagen kenbaar worden gemaakt. Voor wijzigingen die hierna nog worden gemaakt, worden kosten in rekening gebracht.
7.7 Wij kunnen de overeenkomst in verschillende fases uitvoeren (“deelleveringen”) en de uitgevoerde (deel)leveringen afzonderlijk aan jou in rekening te brengen.
7.8 Als jij en wij samen na het sluiten van de overeenkomst erachter komen dat het nodig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen wij in overleg met jou de overeenkomst aanpassen. Als de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft of van invloed is op het tijdstip van oplevering, dan zullen wij jou hierover inlichten.
7.9 Natuurlijk kan het voorkomen dat sommige gegevens die jij aan ons moet sturen net wat langer op zich laten wachten dan gewenst, of dat jij nog niet aan alle verplichtingen hebt voldaan. In dat geval mogen wij de uitvoering van de overeenkomst uitstellen totdat we over alle benodigde informatie beschikken. Eventuele kosten die we hierdoor maken, worden op basis van nacalculatie aan jou doorberekend.

8. Als wij de overeenkomst willen uitstellen of beëindigen
8.1 Deze overeenkomst mag in sommige gevallen door ons opgeschort of ontbonden worden. In dat geval betalen wij geen schadevergoeding. Dat doen we natuurlijk niet zomaar, maar het kan alleen voorkomen wanneer:
 jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal, of niet op tijd nakomt;
 wij bang zijn dat jij de verplichtingen niet zal nakomen door omstandigheden die ontstaan zijn na het sluiten van de overeenkomst;
 door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons gevraagd kan worden om de overeenkomst na te komen;
 jou gevraagd is om aan te tonen dat je aan jouw verplichtingen uit de overeenkomst kunt voldoen, maar dat we hiervoor geen of te weinig bewijs krijgen.
In alle hiervoor omschreven situaties ben jij wél tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor eventuele schade die bij ons direct of indirect is ontstaan.
8.2 Wij mogen een overeenkomst, of een wijziging daarin, altijd weigeren of beëindigen als de overeenkomst in strijd is met wet- of regelgeving, of als de overeenkomst of de wijzing daarin naar onze mening schade kan toebrengen aan onze goede naam of reputatie.
8.3 Als onze overeenkomst wordt ontbonden, dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen.
8.4 Het kan altijd voorkomen dat je in zwaar weer terecht komt. Bijvoorbeeld een liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, waardoor je niet meer over je eigen vermogen beschikt. In dit geval mogen wij de overeenkomst direct stopzetten of annuleren. Zonder een schadevergoeding of schadeloosstelling te hoeven betalen.

9. Als jij de overeenkomst wil annuleren
9.1 In andere gevallen dan genoemd in artikel 5.8 en 8 is annuleren alleen mogelijk als wij dit allebei goed vinden.
9.2 Wil je de overeenkomst deels of helemaal annuleren? Wij ontvangen van jou dan een minimale vergoeding van 20% voor de nog niet uitgevoerde werkzaamheden. Als we geen vaste omvang hebben bepaald voor de werkzaamheden, gaan we uit van het gemiddeld aantal uren dat we voor jou werkzaamheden zouden verrichten.
9.3 Mocht het nodig zijn, dan kunnen wij ook om een volledige schadevergoeding vragen. We kunnen hierbij ook kosten voor de tijd die we voor hebben gereserveerd en waardoor we geen andere opdrachten aan hebben genomen, in rekening brengen.
9.4 Als annuleringsdatum geldt de datum en het tijdstip waarop wij jouw schriftelijke annulering hebben ontvangen.
9.5 De gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum worden vastgesteld op basis van onze administratie.

10. Overmacht
10.1 In het geval van overmacht kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst uitstellen. Dit kun je terugvinden in artikel 6:75 BW.
10.2 Naast de informatie uit bovenstaand artikel verstaan we onder overmacht: alle oorzaken van buitenaf, voorzien of onvoorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Enkele voorbeelden in normale taal: werkstakingen in ons bedrijf of dat van derden, als wij bepaalde producten of diensten te laat geleverd krijgen of een algemene elektronische of internetstoring.
10.3 Wij mogen onze verplichtingen uitstellen tijdens de periode van overmacht. Als deze periode langer dan drie maanden duurt mogen we allebei de overeenkomst ontbinden, zonder betaling van enige schade.
10.4 Als wij al een deel van onze verplichtingen zijn nagekomen wanneer de overmacht intreedt, dan mogen wij deze alvast in rekening brengen. Je bent dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een aparte overeenkomst is.

11. Vergoedingen en betaling
11.1 Betaling moet steeds plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het kan zijn dat wij een aanbetalen vragen, onze werkzaamheden zullen we dan pas starten na ontvangst van deze deelbetalingen.
11.2 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, is ieder van jullie hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van ons honorarium, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
11.3 Als er sprake is van bijkomende kosten, zoals toeslagen of meerwerk, dan zullen deze kosten op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht. Meerwerk wordt altijd in rekening gebracht tegen het door ons gehanteerde uurtarief.
11.4 Als je niet of niet op tijd betaalt, dan ben je, zoals dat juridisch mooi wordt genoemd, direct in verzuim. Je bent dan verplicht om wettelijke rente te betalen over alle nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van volledige betaling. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.
11.5 Als wij een betaling van jou ontvangen dan brengen wij deze eerst in mindering op de kosten, daarna in mindering op de rente en dan pas in mindering op de openstaande hoofdsom. Betalingen die je doet worden steeds gebruikt om de oudste openstaande vordering weg te strepen.
11.6 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of andere bezwaren schorten jouw betalingsverplichting niet op en jij kan geen vorderingen verrekenen.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot wat er in deze algemene voorwaarden is geregeld.
12.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat:
 Als jij onjuiste of onvolledige gegevens aan ons geeft;
 de aanschaf van vervangende goederen, diensten of technologie;
 andere personen die aanwezig zijn op de plaats van uitvoering van de overeenkomst en zich niet houden aan algemeen geldende (veiligheids-)voorschriften;
 omstandigheden die buiten onze macht liggen.
12.3 Wij bieden geen garantie met betrekking tot de resultaten van de door ons verrichte werkzaamheden. Wij aanvaarden op dit punt dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
12.4 Als jij deelneemt aan een activiteit van ons, o.a. trainingen en workshops, dan doe je dit altijd op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die de deelnemer(s) of jij lijden door deelname. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
12.5 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekering uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot maximaal het aan jou gefactureerde bedrag over de laatste twee kalendermaanden inzake de (deel)opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.6 Als aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan geldt dat alleen voor directe schade. Directe schade bestaat uit (1) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, (2) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om onze gebrekkige prestatie op te lossen, voor zover deze aan ons toegerekend kunnen worden, en (3) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. Je moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade.
12.7 Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
12.8 De beperkingen van onze aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als wij de schade hebben veroorzaakt met opzet of grove schuld.

13. Vrijwaring
13.1 Wij, en de mensen die wij inschakelen, worden door jou gevrijwaard voor eventuele aansprakelijkheid ten opzichte van derden die schade lijden door de uitvoering van onze werkzaamheden en of het gebruik van het resultaat. Deze vrijwaring geldt ook voor het intellectuele eigendom dat mogelijk rust op de door jou aangeleverde of opgeleverde materialen, gegevens, beelden, etc.
13.2 Jij garandeert aan ons dat de informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden vrij zijn van virussen en defecten, en vrijwaart ons voor eventuele schade die is ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden.

14. Intellectuele eigendom
14.1 Wij behouden ons de rechten en bevoegdheden voor die aan ons toekomen op grond van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten. Wij behouden daarom te allen tijde alle rechten op de door ons gemaakte plannen, documenten, trainingen, afbeeldingen, tekeningen, video’s en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Voor zover een dergelijk intellectueel eigendomsrecht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, zijn uitsluitend wij daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
14.2 Wanneer alle verplichtingen door jou zijn voldaan, dan mag jij het door ons opgeleverde resultaat (intern) gebruiken. Dit betreft een gebruikslicentie. Zijn er geen afspraken gemaakt over het gebruik? Dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot waar het product of de dienst in eerste instantie voor is bedoeld. Het recht op gebruik is niet exclusief en mag je niet aan andere overdragen en je mag het resultaat niet bewerken, tenzij we hier natuurlijk andere afspraken over hebben gemaakt.
14.3 Als wij trainings- en/of opleidingsmateriaal aan jou beschikbaar stellen, dan mag dit alleen wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals het volgen van een training. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan gedeelte van dit materiaal te kopiëren en/of te bewerken.
14.4 Wij mogen documentatie, of gedeelten daarvan, welke ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst, opnieuw gebruiken voor andere opdrachten of voor andere doeleinden die door ons worden bepaald. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.
14.5 Jij mag niet enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de opgeleverde materialen wijzigen of verwijderen.

15. Portfolio
15.1 Wij zijn trots op onze resultaten en delen die graag met anderen. Wij kunnen daarom de resultaten van onze werkzaamheden en beeldmateriaal dat is gemaakt delen met anderen en online plaatsen
15.2 Jij geeft ons vooraf toestemming om beeldmateriaal wat tijdens onze werkzaamheden is gemaakt, en waarop jij, jouw collega’s het logo van jouw bedrijf of andere informatie staat afgebeeld te gebruiken. Als jij hier toch bezwaar tegen wilt maken kan je dit bij ons per e-mail aangeven.

16. Klachten
16.1 Wij hechten veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de overeenkomst. Als jij toch een tekortkoming of verbeterpunt constateert, dan ontvangen we deze graag binnen 7 dagen na uitvoering van de overeenkomst.
16.2 Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend.
16.3 Voor de toepassing van dit artikel moet iedere deellevering als afzonderlijke levering worden beschouwd.
16.4 Jij zal ons in de gelegenheid moeten stellen om een klacht te onderzoeken.
16.5 Het indienen van klachten ontslaat jou niet van de afname- en betalingsverplichting.
16.6 Bij niet-tijdige melding van de klacht, als bedoeld in 16.1, komt aan jou geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.
16.7 De verjaringstermijn van al jouw vorderingen en verweren die jij mogelijk tegen ons en bij de overeenkomst betrokken derden hebt en die niet onder de klachtplicht vallen, is één jaar.

17. Privacy
17.1 Wij zijn bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houden hiermee rekening bij het verwerken van jouw (persoons)gegevens. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst; of (ii) wij een wettelijke plicht hebben om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) wij hiervoor expliciete toestemming van jou hebben gekregen; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. Als jij besluit om persoonsgegevens van derden aan ons te verstrekken, dan moet je zorgdragen voor een passende verwerkersovereenkomst die voldoet aan de gestelde eisen in de AVG.
Bij de uitvoering van de overeenkomst zijn mogelijk de belangen van verschillende partijen betrokken, zoals die van de werkgever, werknemers, fotografen en een ontwerper van een logo. Zoals aangegeven in artikel 4.4. ligt de verplichting voor het zorgen van alle toestemmingen en/of ontheffingen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst bij jou.
17.2 In het kader van de AVG is het wel verstandig dat partijen op een transparante wijze hun verantwoordelijkheid vaststellen om (aantoonbaar) te voldoen aan de verplichtingen die de AVG oplegt. In dit kader willen partijen afspraken maken met elkaar.
17.3 partijen zullen bij het verwerken van persoonsgegevens de AVG in acht nemen en voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder:
− partijen zullen beiden passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bij het nemen van deze maatregelen zal rekening gehouden worden met de stand der techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging en de aard van de gegevens die verwerkt worden;
− partijen informeren elkaar binnen 24 uur schriftelijk over een inbreuk in verband met persoonsgegevens die verband houdt met het uitvoeren van de overeenkomst;
− Als er sprake is van een datalek zal de Partij waar het datalek plaatsvindt of heeft plaatsgevonden hiervan melding maken bij de toezichthouder en/of de betrokkene(n), voor zover daartoe een wettelijke verplichting van toepassing is;
− Als een der partijen een verzoek van een betrokkene ontvangt met betrekking tot de uitoefening van (één of meerdere) rechten van de betrokkene(n), dan zal zij de andere Partij zo spoedig mogelijk informeren over dit verzoek, zodat niet in strijd wordt gehandeld met deze rechten;
− Waar mogelijk zullen partijen elkaar bijstand verlenen bij het vervullen van de verplichting om verzoeken van betrokkenen (over hun privacyrechten) te beantwoorden.

18. Bij problemen…
18.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
18.2 De Rechtbank Oost-Brabant is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen.
18.3 Maar voordat we naar die rechter stappen hebben er uiteraard eerst zelf alles aan gedaan om er samen uit te komen.